PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHARM DIAMOND

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHARM DIAMOND

Chính sách bán hàng căn hộ Charm Diamond

Phương thức thanh toán Charm Diamond Bình Dương. Chính sách bán hàng căn hộ chung cư Charm Diamond, Chiết khấu mua hàng, thanh toán vượt tiến độ

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA CHARM GROUP (CHARM ID)

Doanh số KH cũ
(KH đang sở hữu sản phẩm BĐS Charm Group)
Chiếu khấu (tính trên giá chưa VAT)
Doanh số 500 – 2500 (triệu đồng)1%
Doanh số 2500 – 4000 (triệu đồng)2%
Doanh số trên 4000 (triệu đồng)3%

CHIT KHU MUA SĨ

Mức mua sĩChiếu khấu (tính trên giá chưa VAT)
2-3 căn hộ1%
4 căn hộ trở lên2%
phương thức thanh toán charm diamond bình dương
ĐợtThời điểmMốc pháp lý (Dự kiến)PT1PT2PT3PT4PT5PT6
0Rumor
1Mở bánKý VBTT (Tháng 10/2021)15%15%25%15%15%15%
21 Tháng1%5%
31 Tháng1%5%
41 Tháng1%5%5%5%
51 Tháng1%
61 Tháng1%
71 Tháng1%5%5%5%
81 Tháng1%
91 Tháng1%
101 Tháng1%
111 Tháng1%
121 ThángKý HĐMB (Tháng 09/2022)5%5%5%70%45%70%
132 Tháng5%5%5%
142 Tháng5%5%5%
152 Tháng5%5%5%
162 Tháng5%5%5%
172 Tháng5%5%5%
182 Tháng5%5%5%
192 Tháng5%5%5%
202 Tháng5%5%5%
212 ThángGiao nhà (Tháng 03/2024)25%25%25%25%
22Giao sổ5%5%5%5%5%5%
Chiết khấu1%2%4%8%
Chương trìnhMiễn lãiĐến giao nhà; Tối đa 24 thángx
Ân hạn gốcx
Chính sách bán hàng Charm Diamond Bình Dương
Chính sách bán hàng Charm Diamond Bình Dương
Chính sách bán hàng Charm Diamond Bình Dương
Chính sách bán hàng Charm Diamond Bình Dương
Chính sách bán hàng Charm Diamond Bình Dương
Chính sách bán hàng Charm Diamond Bình Dương

Sales policy of Charm Diamond apartment

Payment method Charm Diamond Binh Duong. Sales policy of Charm Diamond apartment, Purchase discount, payment ahead of schedule

CHARM GROUP CUSTOMER POLICY (CHARM ID)

Sales of old customers
(Customers who own Charm Group real estate products)
Discount (calculated on the price excluding VAT)
Sales 500 – 2500 (million VND)first%
Sales 2500 – 4000 (million VND)2%
Sales over 4000 (million VND)3%

CHI Ế T S Ã U BUY S i

Wholesale levelDiscount (calculated on the price excluding VAT)
2-3 apartmentsfirst%
4 or more apartments2%
payment method charm diamond Binh Duong
batchTimeLegal milestones (Tentative)PT1PT2PT3PT4PT5PT6
0Rumor
firstOpen for saleSign the Document (October 2021)15%15%25%15%15%15%
21 monthfirst%5%
31 monthfirst%5%
41 monthfirst%5%5%5%
51 monthfirst%
61 monthfirst%
71 monthfirst%5%5%5%
81 monthfirst%
91 monthfirst%
ten1 monthfirst%
111 monthfirst%
twelfth1 monthSign Sale Contract (September 2022)5%5%5%70%45%70%
132 months5%5%5%
142 months5%5%5%
152 months5%5%5%
162 months5%5%5%
172 months5%5%5%
182 months5%5%5%
192 months5%5%5%
202 months5%5%5%
212 monthsDelivery (March 2024)25%25%25%25%
22Hand over the book5%5%5%5%5%5%
Discountfirst%2%4%8%
ProgramInterest freeTo deliver the house; Up to 24 monthsx
Original gracex
Sales policy Charm Diamond Binh Duong
Sales policy Charm Diamond Binh Duong
Sales policy Charm Diamond Binh Duong
Sales policy Charm Diamond Binh Duong
Sales policy Charm Diamond Binh Duong
Sales policy Charm Diamond Binh Duong
08888.1.3456