Quy hoạch phân khu là gì?

Quy hoạch phân khu là gì?

Tìm hiểu về quy hoạch phân khu

Quy hoạch phân khu là một thứ không thể thiếu trong một dự án nhà đất hay công trình hạ tầng bất động sản nào đó

Thế nào là quy hoạch phân khu?

Quy hoạch phân khu là việc phân chia và xác định chức năng, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị nhằm cụ thể hóa nội dung quy hoạch chung. Quy hoạch này bao gồm quy hoạch các khu đất, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị, mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội trong một khu vực đô thị nhằm cụ thể hoá nội dung quy hoạch chung.

quy hoạch phân khu

Nội dung quy hoạch phân khu

Quy hoạch phân khu bao gồm những nội dung sau:

 • Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm: Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch phân khu xây dựng.
 • Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi một khu chức năng đặc thù. 
 • Quy hoạch phân khu là công cụ giúp các các nhà lãnh đạo trong xã hội, các doanh nhân và công dân nâng cao chất lượng sống của con người.

Lưu ý, khi tiến hành phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù thì phải tiến hành theo quy định tại Điều 27 Luật xây dựng năm 2014.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù 

Nhiệm vụ của quy hoạch phân khu bao gồm:

 • Xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch.
 • Xác định chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật
 • Đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để phù hợp với đấu nối hạ tầng kỹ thuật, không gian kiến trúc, với quy hoạch chung đã được cơ quan chức năng phê duyệt và các khu vực xung quanh.
 • Đánh giá môi trường chiến lược.

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù

quy hoạch phân khu

a. Nội dung đồ án quy hoạch phân khu

Nội dung đồ án quy hoạch phân khu bao gồm:

 • Xác định phạm vi ranh giới, diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch.
 • Xác định chỉ tiêu dự kiến về dân số, sử dụng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật
 • Đảm bảo yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để phù hợp về không gian kiến trúc, đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được phê duyệt và các khu vực xung quanh.
 • Bố trí hệ thống công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng.
 • Bố trí mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật đến các trục đường phố phù hợp với các giai đoạn phát triển của toàn khu chức năng đặc thù.
 • Đánh giá môi trường chiến lược.

b. Bản vẽ đồ án quy hoạch phân khu

Bản vẽ của đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được thể hiện theo tỷ lệ 1/2.000.

c. Thời hạn quy định quy hoạch phân khu xây dựng

Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được xác định trên cơ sở thời hạn quy hoạch chung và yêu cầu quản lý, phát triển của khu chức năng đặc thù.

d. Đồ án quy hoạch là cơ sở xác định dự án đầu tư

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng đặc thù được phê duyệt là cơ sở để xác định các dự án đầu tư xây dựng trong khu chức năng đặc thù và lập quy hoạch chi tiết xây dựng.

0946.42.68.68